درس قرآن شہید اسلام

درس قرآن سورۃ مریم

درس قرآن- سورۃ مریم – آیت نمبر 93 تا 98

Read More

درس قرآن سورۃ الانفال

درس قرآن- سورۃ الانفال – آیت نمبر 01 تا 04

Read More

درس قرآن سورۃ الاعراف

درس قرآن- سورۃ الاعراف – آیت نمبر 205 تا 206

Read More

درس قرآن سورۃ الدھر

درس قرآن- سورۃ الدھر – آیت نمبر 01 تا 10 درس قرآن- سورۃ الدھر – آیت نمبر 04 تا 11 درس قرآن- سورۃ الدھر – آیت نمبر 11 تا 18 درس قرآن- سورۃ الدھر – آیت نمبر 11 تا 18 درس قرآن- سورۃ الدھر – آیت نمبر 19 تا 22 درس قرآن- سورۃ الدھر –

Read More

درس قرآن سورۃ القیامۃ

درس قرآن- سورۃ القیامۃ – آیت نمبر 01 تا 13 درس قرآن- سورۃ القیامۃ – آیت نمبر 13 تا 25 درس قرآن- سورۃ القیامۃ – آیت نمبر 22 تا 30 درس قرآن- سورۃ القیامۃ – آیت نمبر 31 تا 40

Read More

درس قرآن سورۃ المدثر

درس قرآن- سورۃ المدثر – آیت نمبر 17 تا 31 درس قرآن- سورۃ المدثر – آیت نمبر 31 تا 37 درس قرآن- سورۃ المدثر – آیت نمبر 37 تا 56

Read More

درس قرآن سورۃ التحریم

درس قرآن- سورۃ التحریم – آیت نمبر 01 تا 05 درس قرآن- سورۃ التحریم – آیت نمبر 04 تا 06 درس قرآن- سورۃ التحریم – آیت نمبر 06 تا 08 درس قرآن- سورۃ التحریم – آیت نمبر 08 تا 12 درس قرآن- سورۃ التحریم – آیت نمبر 10 تا 12 درس قرآن- سورۃ التحریم –

Read More

درس قرآن سورۃ الطلاق

درس قرآن- سورۃ الطلاق – آیت نمبر 01 تا 03 درس قرآن- سورۃ الطلاق – آیت نمبر 01 تا 03 درس قرآن- سورۃ الطلاق – آیت نمبر 02 تا 03 درس قرآن- سورۃ الطلاق – آیت نمبر 02 تا 05   درس قرآن- سورۃ الطلاق – آیت نمبر 04 تا 07 درس قرآن- سورۃ الطلاق

Read More

درس قرآن سورۃ التغابن

درس قرآن- سورۃ التغابن – آیت نمبر 01 تا 06 درس قرآن- سورۃ التغابن – آیت نمبر 07 تا 10 درس قرآن- سورۃ التغابن – آیت نمبر 11 تا 14 درس قرآن- سورۃ التغابن – آیت نمبر 14 تا 18

Read More

درس قرآن سورۃ الشعراء

درس قرآن- سورۃ الشعراء – آیت نمبر 01 تا 09 درس قرآن- سورۃ الشعراء – آیت نمبر 10 تا 22 درس قرآن- سورۃ الشعراء – آیت نمبر 18 تا 33 درس قرآن- سورۃ الشعراء – آیت نمبر 34 تا 51 درس قرآن- سورۃ الشعراء – آیت نمبر 46 تا 68 درس قرآن- سورۃ الشعراء –

Read More