درس قرآن شہید اسلام

درس قرآن سورة المؤمنون

درس قرآن- سورة المؤمنون – آیت نمبر 42 تا 50 درس قرآن- سورة المؤمنون – آیت نمبر 51 تا 62 درس قرآن- سورة المؤمنون – آیت نمبر 63 تا 77 درس قرآن- سورة المؤمنون – آیت نمبر 93 تا 104

Read More

درس قرآن سورۃ الانبیاء

درس قرآن- سورۃ الانبیاء – آیت نمبر 01 تا 10 درس قرآن- سورۃ الانبیاء – آیت نمبر 08 تا 18 درس قرآن- سورۃ الانبیاء – آیت نمبر 19 تا 25 درس قرآن- سورۃ الانبیاء – آیت نمبر 35 تا 41 درس قرآن- سورۃ الانبیاء – آیت نمبر 59 تا 70 درس قرآن- سورۃ الانبیاء –

Read More

درس قرآن سورة البلد

سورة البلد

Read More

درس قرآن سورہ الشمس

سورہ الشمس

Read More

درس قرآن سورۃ الم نشرح

سورۃ الم نشرح

Read More

درس قرآن سورہ الضحی

درس قرآن- سورۃ الضحی

Read More

درس قرآن سورة المؤمن

درس قرآن- سورۃ المؤمن – آیت نمبر1تا9 درس قرآن- سورۃ المؤمن – آیت نمبر10تا12 درس قرآن- سورۃ المؤمن – آیت نمبر13تا17 درس قرآن- سورۃ المؤمن – آیت نمبر18تا22 درس قرآن- سورۃ المؤمن – آیت نمبر23تا25 درس قرآن- سورۃ المؤمن – آیت نمبر26تا29 درس قرآن- سورۃ المؤمن – آیت نمبر28تا33 درس قرآن- سورۃ المؤمن – آیت

Read More

درس قرآن سورۃ البقرۃ

درس قرآن- سورۃ البقرۃ – پہلا حصہ درس قرآن- سورۃ البقرۃ – دوسرا حصہ درس قرآن- سورۃ البقرۃ – تیسرا حصہ درس قرآن- سورۃ البقرۃ – چوتھا حصہ درس قرآن- سورۃ البقرۃ – پانچواں حصہ درس قرآن- سورۃ البقرۃ – چھٹا حصہ درس قرآن- سورۃ البقرۃ – ساتواں حصہ درس قرآن- سورۃ البقرۃ – آٹھواں

Read More

درس قرآن سورۃ الفاتحۃ

درس قرآن- سورۃ الفاتحۃ – پہلا حصہ درس قرآن- سورۃ الفاتحۃ – دوسرا حصہ درس قرآن- سورۃ الفاتحۃ – تیسرا حصہ درس قرآن- سورۃ الفاتحۃ – چوتھا حصہ درس قرآن- سورۃ الفاتحۃ – پانچواں حصہ درس قرآن- سورۃ الفاتحۃ – چھٹا حصہ

Read More